Подредете поред:

Подредете в правилния ред действията при работа с текстообработваща програма, като ползвате списъчните полета и избирате с мишката от предложенията.

Първо:
Второ:
Трето:
Четвърто:
Пето:
Шесто:
Седмо
Осмо:
Финал: